Podsumowanie efektywności działań kolskiej Policji w 2017 roku - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Podsumowanie efektywności działań kolskiej Policji w 2017 roku

Data publikacji 31.01.2018

30 stycznia br., odbyła się odprawa podsumowująca efektywność służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole za 2017 rok. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Rafał Pawłowski oraz goście - Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kole Adam Weber oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, mł. insp. Rafałowi Pawłowskiemu. Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole, mł. insp. Artur Foryński przedstawił w formie multimedialnej informację o stanie bezpieczeństwa publicznego w minionym roku, podczas której omówił efektywność służby funkcjonariuszy poszczególnych komórek organizacyjnych. Podkreślił, że na terenie powiatu kolskiego odnotowano mniej zdarzeń o charakterze kryminalnym, przy czym wzrostowi uległa wykrywalność sprawców zgłoszonych przestępstw. Wskazał również, że wzrósł wskaźnik ilości sprawców zatrzymanych na tzw. „gorącym uczynku”, czyli podczas popełniania przestępstwa lub najpóźniej kilka godzin po jego zaistnieniu. Poprawie uległo również bezpieczeństwo na drogach powiatu kolskiego. W 2017 roku odnotowano mniej zdarzeń o charakterze wypadków bądź kolizji, a co najistotniejsze – znacznie zmalała ilość ofiar śmiertelnych. Komendant poruszył również tematykę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działań profilaktycznych zorganizowanych dla mieszkańców naszego powiatu.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego mł.insp. Rafał Pawłowski, który odniósł się do zaprezentowanych danych i wysoko ocenił jakość funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kole w 2017 roku. Zabierając głos wskazał na istotę znaczenia działalności prewencyjnej i profilaktycznej, jako kluczowej dla kształtowania właściwych postaw społecznych zapewniających szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Odniósł się również do specyfiki funkcji dzielnicowego, podkreślając jak ważnym i istotnym jest ten charakter służby. Komendant określi, iż dzielnicowy powinien pełnić rolę „policjanta pierwszego kontaktu”, służyć radą i pomocą mieszkańcom obsługiwanego rejonu oraz inicjować i podejmować działania mające na celu eliminowanie niepożądanych społecznie zjawisk. Mł.insp. Rafał Pawłowski poruszył również tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Określił, iż ten obszar zagadnieniowy jest jednym z nadrzędnych priorytetów działań Policji, co będzie przekładało się na kierowanie do działań na drogach maksymalnej ilości funkcjonariuszy komórek ruchu drogowego. Jednoznacznie podkreślił, iż policjanci w uzasadnionych okolicznościami przypadkach, będą sięgali po wszelkie dostępne prawem formy represjonowania i dyscyplinowania uczestników ruchu, nie stosujących do zasad bezpieczeństwa i łamiących przepisy prawa. Wskazał jednocześnie, iż represyjność taka nie jest ukierunkowana na osiąganie określonych wartości statystycznych, lecz ma na celu kształtowanie właściwych postaw zapewniających jak największy stopień bezpieczeństwa na drogach poprzez minimalizację fatalnych w skutkach zdarzeń, które - jak podkreślił – zawsze są związane z ludzką tragedią i dramatem.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podziękował wszystkim funkcjonariuszom tutejszej jednostki, za rzetelną i solidną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kolskiego.

W podobnym tonie brzmiały wypowiedzi przedstawicieli władz samorządowych powiatu kolskiego, czyli Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka oraz Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Koła Elżbiety Modrzejewskiej. Rajcy podkreślili bardzo dobrą jakość współpracy pomiędzy kolską Policją, a władzami samorządowymi. Podobnie o współpracy Policji z Prokuraturą wypowiedział się Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kole Adam Weber, który wysoko ocenił jakość pracy procesowej kolskich kryminalnych oraz zaakcentował widoczne zaangażowanie w czynności służbowe wszystkich policjantów tutejszej jednostki.

Na zakończenie odprawy głos zabrał insp. Mirosław Ścisły, który od dnia 29 stycznia br., przestał pełnić obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kole. Dotychczasowy przełożony kolskich stróżów prawa podziękował samorządowcom za dobrą i owocną współpracę, a policjantom życzył zadowolenia i satysfakcji z codziennej służby.