Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Kole

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Kole

Szanowna Pani / Szanowny Panie

W związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwa
lczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 z późn. zm.) - dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680” ,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Kole:

 • adres: ul. Sienkiewicza 14, 62-600 Koło;

2. Inspektorem Ochrony Danych jest podkom. Anna Drynkowska – kontakt:

 • tel. 47 77 44 371;

 • e-mail: iod.kolo@po.policja.gov.pl,

 • lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kole:

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

 • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  e-mail: iod@uodo.gov.pl;

 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
  Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej lub
  w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do administratora (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Powrót na górę strony