Zakres działania

ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOLE

Komendant Powiatowy Policji w Kole jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu kolskiego, działającym w imieniu starosty, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Kole podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

Komendanta Powiatowego Policji w Kole powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu po zasięgnięciu opinii Starosty Kolskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Kole jest przełożonym policjantów na terenie powiatu kolskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie powiatu kolskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Kole składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego staroście kolskiemu. Jest obowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań

W Komendzie Powiatowej Policji w Kole prowadzona jest strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Kole, strona Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Kole.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kole znajduje się przy ul. Sienkiewicza 14

W Komendzie Powiatowej Policji w Kole można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa, lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony