Uwaga! Nowelizacja przepisów prawnych

1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany, które objęły przepisy pięciu ustaw: kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, prawa o ruchu drogowym oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:

Surowsze kary dla sprawców wypadków będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających:

- zaostrzenie odpowiedzialności karnej za czyn polegający na spowodowaniu wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu (art.177 § 2 w zw. z art.178 § 1 k.k.), Po nowelizacji przepisów sprawca trafi do więzienia na minimum dwa lata. Orzeczenie kary w zawieszeniu nie będzie już możliwe,

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej:

- od 1 czerwca, świadome niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka przed Policją, nie jest już traktowane jak wykroczenie tylko przestępstwo. Do kodeksu karnego dodano artykuł 178b, według którego kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

Surowsze kary dla kierowców-recydywistów:

- sprawcy czynu określonego w art. 178b, art.180a (prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnień do jego prowadzenia) lub w art. 244 (niezastosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych) obecnie nie tylko są narażeni na karę pozbawienia wolności, ale obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do nich przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat,

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów:

- zaostrzenie sankcji przewidzianej za czyn opisany w art. 244 k.k. (niezastosowanie się do orzeczonych środków karnych) poprzez zmianę zagrożenia na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (aktualnie do 3 lat),

Wydłużenie okresu przedawnienia wykroczenia

- wykroczenia przedawniają się po trzech latach od chwili popełnienia czynu. Wcześniej takie sprawy przedawniały się po upływie dwóch lat,

Obowiązkowe poddanie się badaniu

- w prawie o ruchu drogowym znajdzie się wyraźna podstawa prawna do poddawania kierujących pojazdami (lub innych osób w stosunku, do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) badaniom w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu  lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu. Kolejna ze zmian wskazuje, że każde z badań mających na celu ustalenie obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu może być przeprowadzone w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu.

Pliki do pobrania

  • 71.8 KB
Powrót na górę strony